Navigácia

Kontakt

 • Základná škola
  Školská 1
  951 06 Vinodol
 • 037/6598 144

Mapa

Základná škola, Školská 1, Vinodol

Utorok 27. 10. 2020
Počet návštev: 504884

Webové sídlo Základnej školy, Školská 1, Vinodol https://zsvinodol.edupage.org/ je spravované s cieľom v maximálnej možnej miere dodržiavať platnú legislatívu v oblasti prístupnosti webových stránok - najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Základná škola  si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty doručené škole výlučne klasickou poštou ( verejné vyhlášky, zmluvy). Ide o dokumenty, ktoré škola netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako neskenované texty.. Nakoľko organizácia nemá technické možnosti dosiahnuť súlad s príslušnými predpismi, zverejňuje formou, ktorú považuje za najvhodnejšiu.

Novinky

 • Informácie: DÔLEŽITÝ OZNAM!!!

  Na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a záverov Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zo dňa 22.10.2020 Vám oznamujeme, že žiaci 2. stupňa základnej školy, t.j. 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A sa budú od pondelka 26.10.2020 vzdelávať dištančnou formou z domu. Triedni učitelia v priebehu budúceho týždňa oznámia žiakom rozvrh hodín dištančného vzdelávania.

  V tomto školskom roku je účasť na vyučovaní povinná, všetci žiaci školy sú povinní zúčastňovať sa vyučovania, či už prezenčnou formou v škole alebo dištančnou formou z domu. To znamená, že napr. žiaci, ktorých vyučovanie má od pondelka 26.10.2020 prebiehať dištančnou formou z domu, sú povinní sa pripájať na online vyučovanie v určených časoch. Evidenciu žiakov prítomných na vyučovacej hodine si bude viesť triedny učiteľ v spolupráci v ostatnými vyučujúcimi.

 • Informácie: OBNOVA VYUČOVANIA V ZŠ VINODOL

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre, riaditeľstvo základnej školy oznamuje všetkým, že dňa 19.10. 2020 obnovujeme vyučovanie v Základnej škole, Školská 1, Vinodol.

  • Všetci žiaci musia priniesť vyplnené a podpísané tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti - TU

  Ak nemáte možnosť si tlačivo vytlačiť, bude potrebné vypísať ho osobne pri nástupe do školy. Upozorňujeme, že žiakovi nebude bez „Vyhlásenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“ umožnený vstup do budovy školy

 • Informácie: ZÁKAZ PREVÁDZKY A KARANTÉNNE OPATRENIA

  Vážení rodičia, žiaci a kolegovia!

  Na základe nariadenia RÚVZ v Nitre vám oznamujeme nasledovné:
  Podľa § 48 ods. 4 písm. e) a § 12 ods. 2 písm. n) zák. č. 355/2007 Z. z. n a r i a ď u j e účastníkovi konania Základnej škole Vinodol, Školská 1, 951 06 Vinodol, IČO: 37865285 ZÁKAZ PREVÁDZKY v Základnej škole Vinodol, Školská 1, 951 06 Vinodol od 05.10.2020 do 16.10.2020 na základe hlásenia laboratórne potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19 metódou RT – PCR u žiakov školy.
  Počas prerušenia prevádzky školy sú všetci zamestnanci a žiaci Základnej školy, Školská 1, Vinodol povinní dodržiavať nasledovné karanténne opatrenia v termíne do 12.10.2020:
  a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, náhly nástup straty chuti, čuchu, porucha chuti) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a podrobiť sa odberu biologického materiálu,
  b) zostať v domácej izolácii alebo v izolácii v zdravotníckom zariadení,
  c) zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie),
  d) zdržať sa cestovania,
  e) zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem,
  f) zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie,
  g) zdržať sa akýchkoľvek činnos

 • Informácie: RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  Vážení rodičia/zákonní zástupcovia!

  Vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii a k odporúčaniam Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj ÚVZ SR, nie je možné organizovať triedne aktívy ZRŠ klasickou formou, t.j. s triednymi učiteľmi v triedach.

  Riaditeľstvo ZŠ vo Vinodole Vám z tohto dôvodu oznamuje, že na základe rozhodnutia PR bude úvodné ZRŠ prebiehať spôsobom, pri ktorom Vám budú po žiakoch zaslané dokumenty domov. Uvedená forma ZRŠ bude prebiehať od 08.09.2020 do 11.09.2020.